സുഗ്രീവ നിന്‍‌ഹൃദി പ്രത്യയം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സുഗ്രീവ നിന്‍‌ഹൃദി പ്രത്യയം വരുവതിനു
അഗ്രേ നീ കാണവേ സാലങ്ങളെ
 
ഉഗ്രമാം ബാണമയച്ചു പിളര്‍ന്നീടാം
വിക്രമം നീയതിനെയറിക കപിവീര
 
സാദരമയേ വാക്കു കേൾക്ക മമ വീര
 
 
തിരശ്ശീല
അർത്ഥം: 
സുഗ്രീവ നിനക്കു വിശ്വാസം വരുവാനായി മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സാലങ്ങളെ ഞാൻ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്താം. എന്റെ പരാക്രമം നീ അറിയുക.