തരുണിമണികുചകലശോപരി തിരളുന്നൊരുഹാരമിതല്ലേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
തരുണിമണികുചകലശോപരി തിരളുന്നൊരുഹാരമിതല്ലേ
അരികിലഹോ കാൺക സഹോദര ഹാ ഹാ കിമുകരവൈ
 

നീരദരുചിസുരുചിരചികുരേ ചന്ദ്രാകൃതിസുന്ദരവദനേ
കോകിലസമകോമളവചനേ സീതേ മമ ദയിതേ

അർത്ഥം: 

തരുണീമണിയായ സീത മുലകൾക്കുമുകളിൽ അണിയുന്ന മാല ഇതാ നോക്കൂ സഹോദരാ ലക്ഷ്മണാ. അല്ലയോ സീതേ നീ എവിടെ ആണ്?