രാമവിഭോ പീഡിക്കരുതേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രാമവിഭോ പീഡിക്കരുതേ ഭീമപരാക്രമനാകിയ നീ
ഭൂമീപതിതിലക മഹാത്മൻ കാമസമാകാര
അർത്ഥം: 

അല്ലയോ വീരാ രാമാ നീ സങ്കടപ്പെടരുത്.