ആര്യ സാരംഗധാരിയാകയാൽ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആര്യ സാരംഗധാരിയാകയാൽ
ശൗര്യവാരിധേ ഞാനറിഞ്ഞതും
അർത്ഥം: 

സാരംഗധാരിയായതുകൊണ്ട് ഞാനറിഞ്ഞു (????)