തരുണീമണി തന്നുടെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
തരുണീമണി തന്നുടെ കരമല്ല രാഘവ
ജലമതിൽ കാണുന്നു സരസീരുഹമല്ലോ
 
തിരശ്ശീല
 
അർത്ഥം: 

അല്ലയോ രാഘവാ, ഇത് സീതയുടെ കൈകൾ അല്ല, താമരത്തണ്ടുകൾ ആണ്.