രംഗം 8 ശ്രീരാമവിലാപം

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീതാവിരഹത്താൽ ദുഃഖിതനായ ശ്രീരാമന്റെ വിലാപരംഗമാണിത്. ഈ രംഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പതിവില്ല.