ചന്ദ്രഹാസമെടുത്തിഹ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചന്ദ്രഹാസമെടുത്തിഹ സംപ്രതി
നിന്നെ വെട്ടി ഹനിക്കുന്നതുണ്ടു
അർത്ഥം: 

എന്നാൽ ചന്ദ്രഹാസം എന്ന എന്റെ വിശിഷ്ട വാളുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നുണ്ട്.