രാക്ഷസാധമ എന്നുടെ മര്‍മ്മം

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രാക്ഷസാധമ എന്നുടെ മര്‍മ്മം
പക്ഷമാകുന്നു ദക്ഷിണമല്ലൊ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

എടാ രാക്ഷസനീച, എന്റെ മർമ്മം വലത്തെ ചിറക് ആണ്.