ദക്ഷിണാംഗുഷ്ഠമാകുന്നെനിക്കൊ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ദക്ഷിണാംഗുഷ്ഠമാകുന്നെനിക്കൊ
പക്ഷിവര്യാ പറഞ്ഞീടവേണം
അർത്ഥം: 

വലത്തെ തള്ളവിരൽ ആണ് എനിക്ക് മർമ്മം. (രാവണൻ നുണപറയുന്നതാണ്.)