മർമ്മമേകുക

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മർമ്മമേകുക മുന്നമരേ നീ
മർമ്മം മാമകം പിന്നെയുരപ്പൻ
അർത്ഥം: 

ആദ്യം നീ നിന്റെ മർമ്മം പറയുക. പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ മർമ്മം പറയാം.