നില്ക്ക നില്ക്ക വിഹം‌ഗമവീര

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നില്ക്ക നില്ക്ക വിഹം‌ഗമവീര
മര്‍മ്മമേകിയടല്‍ പൊരുതേണം
അർത്ഥം: 

നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ പക്ഷിവീരാ, നിന്റെ മർമ്മം പറയുക.