മൽ കുഠാരം മുറിച്ചോ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മൽ കുഠാരം മുറിച്ചോരു നിൻതല
ശക്തികൊണ്ടിഹ കുത്തിഞെരിപ്പൻ
അർത്ഥം: 

എന്റെ മഴു ഒടിച്ച നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൈ ശക്തി കൊണ്ട് കുത്തി ഞെരിച്ച് കൊല്ലും.