നല്ല ശൂലം മുറിച്ചോരു

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നല്ല ശൂലം മുറിച്ചോരു നിന്നെ
കൊല്ലുന്നുണ്ടു കുഠാരത്തിനാലെ
അർത്ഥം: 
എന്റെ ശൂലം മുറിച്ച നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് മഴുകൊണ്ട് കൊല്ലും.