വില്ലുകൊത്തിമുറിച്ചെറിവൻ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വില്ലുകൊത്തിമുറിച്ചെറിവൻ ഞാൻ
നല്ല ബാണവും തൂണിയുമെല്ലാം
അർത്ഥം: 

ഞാൻ നിന്റെ അമ്പും വില്ലും  ആവനാഴിയും ഇപ്പോൾ കൊത്തി മുറിച്ചെറിയുന്നുണ്ട്.