ഗർവ്വമോടേവം ചൊല്ലുന്ന

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഗർവ്വമോടേവം ചൊല്ലുന്ന നിന്റെ 
മാറിൽ ബാണത്തെ താഡിക്കുന്നുണ്ടു
അർത്ഥം: 

അഹങ്കാരത്തോടേ എന്നോടിങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്ന നിന്റെ നെഞ്ചത്തേയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ അമ്പെയ്യും.