വീരനെങ്കിലോ നീയിഹ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വീരനെങ്കിലോ നീയിഹ രാവണ
നാരിയെ കക്കയില്ലെന്നു നൂനം
അർത്ഥം: 

വീരനായ രാവണൻ ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീയേയും കട്ട് കൊണ്ട് പോകില്ല. (സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ)