പക്ഷിയാം നിന്നെക്കൊല്ലുവതിനായി

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പക്ഷിയാം നിന്നെക്കൊല്ലുവതിനായി
പക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചീടുവൻ വീര
അർത്ഥം: 
ഒരു പക്ഷിയാകുന്ന നിന്നെ കൊല്ലുവാനായി നിന്റെ ചിറകുകൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞിടുന്നു.