ഇന്നു നീ സീതയെ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഇത്ഥം തിമിർത്തു വചനങ്ങളുരച്ചഥോതൗ
പക്ഷീന്ദ്രരാഷസവരൗ കലഹങ്ങൾ ചെയ്തു
ഗൃദ്ധ്രേന്ദ്രനാശു ദശകണ്ഠരഥം മുറിച്ചു
ചിത്തേ നിതാന്ദകുപിതസ്സജഗാദചൈവം
 
ഇന്നു നീ സീതയെ കൈവിടൂ രാവണ
പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുകയില്ല
അർത്ഥം: 
ശ്ലോകം:- പക്ഷിശ്രേഷ്ഠനും അസുരരാജാവും ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ച് പറഞ്ഞുകോണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ജടായു രാവണന്റെ തേർ ദേഷ്യത്തോടെ തകർത്തു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
പദം:-ഇപ്പോൾ നീ സീതയെ വെറുതെ വിടൂ. എന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുകയില്ല.