അഷ്ടദിക്ക്പ്പാലരെപ്പോരിൽ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അഷ്ടദിക്ക്പ്പാലരെപ്പോരിൽ ഞെട്ടുമാറാക്കുമെന്നോടു
ചട്ടേറെ വന്നമർചെയ്‌വാൻ കഷ്ടം ആളോ നീ
അർത്ഥം: 

അക്ഷ്ടദിക്ക്പാലന്മാരെ കൂടെ യുദ്ധത്തിൽ ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന എന്നോട് നേരിൽ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നീ ആളല്ല.