ആളല്ലാത്ത നീയോ മൂഢ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആളല്ലാത്ത നീയോ മൂഢ രാമജായയെക്കട്ടതും
കേളെടാ നിൻഗളരക്തം സാധുപാസ്യാമി
അർത്ഥം: 

എടാ മൂഢ, രാക്ഷസനായ നീ രാമന്റെ ഭാര്യയെ കട്ടതിനാൽ നിന്റെ കഴുത്തറത്തു രക്തം കുടിയ്ക്കും.