കണ്ടുകൊൾക നിൻ തലകൾ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കണ്ടുകൊൾക നിൻ തലകൾ ചുണ്ടുകൊണ്ടുപത്തും കൊത്തി
ചണ്ഡനായി പത്തു ദിക്കിലും എറിയുന്നുണ്ടു.
അർത്ഥം: 

എന്നാൽ കണ്ടോ, നിന്റെ പത്തുതലകളും കൊക്കുകൊണ്ട് കൊത്തിപ്പറിച്ച് ഞാൻ പത്ത് ദിക്കിലായി എറിയുന്നുണ്ട്.