ചത്തശവങ്ങളെത്തിന്നു ധാത്രിയില്‍

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചത്തശവങ്ങളെത്തിന്നു ധാത്രിയില്‍ മേവാതെ വന്നു
ഇത്ഥമെന്നോടുരപ്പതു നല്ലതല്ലല്ലൊ
 
പക്ഷിയാകും നിന്റെ രണ്ടു പക്ഷങ്ങളെയറുത്തു
ഇക്ഷിതിയിൽ ഇടുന്നുണ്ടു കണ്ടുകൊൾക നീ

 

അർത്ഥം: 

ശവം കൊത്തി ഭക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ കഴിയാതെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിനക്ക് നല്ലതിനല്ല. ഒരു പക്ഷിയാകുന്ന നിന്റെ രണ്ട് ചിറകുകളും അറുത്തുകളഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്.