ദശരഥവയസ്യനാം ഗൃദ്ധ്രരാജനാകുന്നു

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഇഥം രുദന്ത്യാ ജനകാത്മജായാഃ
പുനഃ പുനർഭീതമെതേർവിലാപം
നിശമ്യ ചാഗത്യ നിർദ്ധമാർഗ്ഗം
നിശാചരേന്ദ്രം സ ജടായുരൂചേ
 
ദശരഥവയസ്യനാം ഗൃദ്ധ്രരാജനാകുന്നു ഞാന്‍
നിശിചരേശ്വര ചെറ്റുനില്ക്ക നില്ക്കടോ
 
ഹന്ത രാമദാരങ്ങളെ കൊണ്ടുപോക യോഗ്യമല്ല
പങ്‌ക്തികണ്ഠ സീതയേ നീ മോചിച്ചിടണം
അർത്ഥം: 
ശ്ലോകം: ഇപ്രകാരം പേടിച്ചുകൊണ്ട് തുടരെ തുടരെ കരയുന്ന സീതയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ജടായു വന്ന് രാക്ഷസേന്ദ്രന്റെ വഴി മുടക്കി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
പദം:ഞാൻ ദശരഥന്റെ സുഹൃത്തായാ പക്ഷിരാജാവാകുന്നു. എന്നോട് എതിർത്തേ നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. കഷ്ടം! രാമന്റെ ഭാര്യയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. അല്ലയോ രാവണാ, സീതയെ നീ മോചിപ്പിക്കണം.