സന്യാസിവര്യ നിന്റെ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പല്ലവി
സന്യാസിവര്യ നിന്റെ നന്ദികലരും പാദം
നന്നായി വണങ്ങുന്നേനനുദിനം ഹ്യദയേ ഞാന്‍

അനുപല്ലവി
കല്യന്‍ ദശരഥന്റെ സൂനുവായരാമന്റെ
വല്ലഭയാകുന്നു ഞാനെന്നറികനുദിനം

ചരണം 1

കല്യന്‍ ദശരഥന്റെ സൂനുവായരാമന്റെ
വല്ലഭയാകുന്നു ഞാനെന്നറികനുദിനം

ചരണം 2
 
ജനകന്റെ വാക്കിനാലേ വനത്തിൽ വന്നതു ഞങ്ങൾ
ഞാനും ആര്യപുത്രനും ലക്ഷ്മണൻ താനും
കൌണപനിഹവന്നു കനകമൃഗമായ്ത്തന്നെ
മനസി മോദത്തെ മമ ചേര്‍ത്തതിനാലേ
കാന്തന്‍ പോയി പിടിപ്പാനായി ഹന്ത കൊന്നവനെയും
ബന്ധുരാഗനിപ്പോഴേ വരുമല്ലോയിവിടെ
 
അർത്ഥം: 

സന്ന്യാസിവര്യ നിന്റെ:- സന്ന്യാസിവര്യ! മഹത്വമെഴുന്ന അങ്ങയുടെ പാദം ഞാന്‍ മനസ്സുകൊണ്ടെപ്പോഴും വന്ദിക്കുന്നു. പ്രതാപിയായ ദശരഥന്റെ പുത്രനായ രാമന്റെ പത്നിയാണ് ഞാൻ‍. ഒരു രാക്ഷസന്‍ പൊന്‍‌മാനായിവന്ന് എന്റെ മനസ്സിനെ ആകര്‍ഷിച്ചതിനാല്‍, ഭര്‍ത്താവ് അതിനെ പിടിക്കാന്‍ പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ രാക്ഷസനെകൊന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെയിങ്ങെത്തും.