ഉത്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠ സുകുമാരകളേബരാ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഉത്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠ സുകുമാരകളേബരാ നീ-
യത്തല്പെടായ്ക കുരുവീരകുലപ്രവീര
അത്യർത്ഥമിന്നു തവ ബാഹുബലങ്ങൾ കാണ്മാൻ
ചിത്തേ നിനച്ചു പുനരിത്തൊഴിലിന്നുകാട്ടി
 
തെറ്റെന്നു നിന്നോടു കയർത്തു ഞാനു-
മൂറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിചോടറിഞ്ഞു
ഏറ്റം പ്രസാദം തവ തല്ലുകൊണ്ടും
മാറ്റീടുവൻ ഞാനിഹ ലോകദുഃഖം
 
അർത്ഥം: 

സുന്ദരശരീരാ, ശ്രേഷ്ഠാ, എഴുന്നേൽക്കുക. കുരുകുലവീരന്മാരിൽ ഏറ്റവും വീരനായുള്ളവനേ, നീ ദുഃഖിക്കരുത്. ഇപ്രകാരം നിന്റെ കരബലം കാണണമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. അതിനായാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്തത്. നിന്നോട് ശക്തിയായി കയർത്ത് ഞാൻ നിന്റെ ശക്തിയെല്ലാം നന്നായി അറിഞ്ഞു. നിന്റെ തല്ലൽ കൊണ്ടും ഏറ്റവും സന്തോഷം. ഞാൻ ഇവിടെ ലോകദുഃഖത്തെ മാറ്റുന്നുണ്ട്.