രംഗം എട്ട്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ രോമശനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ധർമ്മപുത്രസമീപം പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഈ രംഗം "ചൊല്ലിയാട്ടം" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല.