യുക്തമിതു മദനനു മതിമുഖി

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
യുക്തമിതു മദനനു മതിമുഖി ചതികരുതുകയതിനാൽ
അതിനൊടു സമമിതു ബത പനിമതികുലപതിയല്ലേ
അതവരതതിയുടെ വിഹതിയെ മതിയതിലിതു കരുതി
കൃതതപമൊടു മമ മതിയിലുമിതു കുതുകമൊടുദിതം