ഹേതുവൊന്നും കൂടാതെകണ്ടിപ്പോള്‍

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹേതുവൊന്നും കൂടാതെകണ്ടിപ്പോള്‍ യുദ്ധം ചെയ്‌വാന്‍

ഏതൊരുവന്‍ മോഹിപ്പതു ചേതോഹരശീല

 
അർത്ഥം: 
മനോഹരമായ ശീലത്തോടുകൂടിയവനേ, കാരണമൊന്നും കൂടാതെ ഇപ്പോള്‍ യുദ്ധംചെയ്യാന്‍ ആരാണ് മോഹിക്കുക?