നന്നുനന്നു ധന്യശീല

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നന്നുനന്നു ധന്യശീല ചൊന്നതിന്നേരം നീ

മന്നിലുള്ളവരു കേൾക്കിൽ മാനിച്ചിടും നന്നായി

 
അർത്ഥം: 
ധന്യശീല ചോദിച്ചതുകൊള്ളാം. ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവർ കേട്ടാൽ താങ്കളേ നന്നായി മാനിയ്ക്കും (വിപരീതാർത്ഥം)
 
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മുന്നത്തെ പദം പോലെ ഈ പദവും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആടാറില്ല. ഈ പദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആടാറില്ല എങ്കിലും  പരശുരാമന്റെ ബാക്കി പദം താഴെ ഉള്ളത് ആടും.