സരഭസമിതി ചിന്തയന്‍

ആട്ടക്കഥ: 

സരഭസമിതി ചിന്തയന്‍ മദാന്ധ:
പ്രസഭമുപേത്യ സതീം ഗൃഹീതുകാമ:
അലഭത സഹസാ തപോമയാഗ്നൌ
ശലഭദശാമസുരാധിപോ ദുരാത്മാ.
 

അർത്ഥം: 

കാമം കൊണ്ട് അന്ധനായി  പെട്ടെന്ന് സതിയെ  സമീപിച്ച് അവളെ ബലാല്‍ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച  ആ ദുരാത്മാവ് അവളുടെ തപശ്ശക്തിയാകുന്ന അഗ്നിയില്‍ ശലഭം പോലെ ദഹിച്ചു.