രംഗം ഒന്ന്

ആട്ടക്കഥ: 

ദക്ഷനും പത്നിയായ വേദവല്ലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമസല്ലാപ രംഗമാണ് ഇത്.