കഥകളി ബുക്കിങ്ങ്

വാഴേങ്കട കുഞ്ചു നായർ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഥകളി, ശില്പശാല എന്നിവ നടത്തുന്നതിനായി 'kunchunairtrust@gmail.com' എന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ബന്ധപ്പെടുക.