ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. വാഹസം ഗ്രസിക്കുന്നു

വാഹസം ഗ്രസിക്കുന്നു

രംഗം എട്ട്‌ : കാട്‌

രാഗം : പുന്നഗവരാളി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ദമയന്തി

വാഹസം ഗ്രസിക്കുന്നു ചരണവും കാന്ത,
മോഹസംഹൃതമന്തഃകരണവും;
സാഹസപ്രിയ, നീയെന്മരണവും കേട്ടാൽ
സ്നേഹസദൃശം ചെയ്ക സ്മരണവും;

അർത്ഥം: 

സാരം:
കാന്താ, എൻ്റെ കാൽ പെരുമ്പാമ്പ്‌ വിഴുങ്ങുന്നു. അന്തഃകരണം ബോധക്കേടിൽ അമരുന്നു. സാഹസങ്ങളിൽ പ്രിയമുള്ളവനേ, നീ എൻ്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്നു സ്മരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക.