ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. അംശകമുടുത്തതും ആശു

അംശകമുടുത്തതും ആശു

രംഗം പതിനൊന്ന്‌ : ചേദിരാജധാനിയിലെ അന്തഃപുരം

രാഗം : ഉശാനി
താളം : മുറിയടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ദമയന്തി

അംശുകമുടുത്തതും ആശു താൻ കളഞ്ഞു,
കൗശേയമിതൊന്നുകൊണ്ടിരുവരുമായുടുത്തു,
കാട്ടിൽ നീളെയുഴന്നൊരുനാൾ എന്നോടീവണ്ണം
കാട്ടുമെന്നോർത്തിരുന്നീല ഞാൻ കഷ്ടം –
എത്രയുംഅത്തൽ പൂണ്ടു ഞാനുറങ്ങുമ്പോൾ വസ്ത്രവും ഛിത്വാ
അർദ്ധരാത്രേ പോയ്മറഞ്ഞാനേ ഹേ സുദേവ

അർത്ഥം: 

അംശുകം=വസ്ത്രം. ഉടുത്തിരുന്ന വസ്തവും കളഞ്ഞു. കൗശേയം=പട്ട്. പട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരും ഉടുത്തു. ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എന്നോടിങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കഷ്ടം ! ഞാൻ ഓർത്തതേ ഇല്ല. അല്ലയോ സുദേവ, ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ വസ്ത്രവും മുറിച്ചെടുത്ത് അർദ്ധരാത്രി അവൻ പോയ്ക്കളഞ്ഞു.