ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കുചേലവൃത്തം
  5. സംവിജന്തീ നിജകരലസച്ചാമരാൽ

സംവിജന്തീ നിജകരലസച്ചാമരാൽ

രംഗം 5 ദ്വാരക

ആട്ടക്കഥ: കുചേലവൃത്തം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രുഗ്മിണി


സംവിജന്തീ നിജകരലസച്ചാമരാൽ ക്ഷ്മാമരാഗ്ര്യം

വിശ്രാന്തേസ്മിൻ പരമ സുഖ പാഥോധി മദ്ധ്യേ നിമഗ്നേ

ലക്ഷ്മീരേഷാ ദയിത വിരഹാശങ്കിനീ കാന്തമുഷ്ടീം

രുന്ധാനാ തം നരക മഥനം വ്യാഹരന്മോഹനാംഗീ

അർത്ഥം: 

ആ രുഗ്മിണീദേവി തൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത ചാമരത്തെക്കൊണ്ടുള്ള വീശിനാൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പരമാനന്ദക്കടലിൽ മുങ്ങി വിശ്രാന്തികൊള്ളുന്ന ആ സമയത്ത്, ഭർത്താവിനെപ്പിരിയേണ്ടിവരുമെന്നു ശങ്കിച്ചവളായ ആ മോഹനരൂപി ഭർത്താവിന്റെ കൈകൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നരകനാശകനായ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു.