ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കുചേലവൃത്തം
  5. മല്ലാരാതി മഹീസുരാൽ പൃഥുകഭാണ്ഡത്തെ

മല്ലാരാതി മഹീസുരാൽ പൃഥുകഭാണ്ഡത്തെ

രംഗം 5 ദ്വാരക

ആട്ടക്കഥ: കുചേലവൃത്തം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: ശ്രീകൃഷ്ണൻ

മല്ലാരാതി മഹീസുരാൽ പൃഥുകഭാണ്ഡത്തെ ഗ്രഹിച്ചു ബലാൽ

കല്ലും നെല്ലുമിടയ്ക്കണഞ്ഞ ചിപിടം വേഗം ഭുജിച്ചീടിനാൻ

ഉല്ലാസത്തോടു പിന്നെയും കരതലേനാഞ്ഞാനശിച്ചീടുവാൻ

കല്യാണാംഗി രമാ മുരാന്തകകരം മെല്ലെ പിടിച്ചീടിനാൾ

അർത്ഥം:

 ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് അവിൽപ്പൊതി ബലമായി എടുത്ത് കല്ലും നെല്ലും കലർന്ന അവിൽ പെട്ടെന്ന് ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷിച്ചു. പിന്നെയും രണ്ടാമതൊരു പിടികൂടി സന്തോഷത്തോട് കഴിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മംഗളരൂപിയായ രുക്മിണി അതു തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൈകളിൽ മെല്ലെ പിടിച്ചു.