ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. ശർവോപി വാ

ശർവോപി വാ

രാഗം: കേദാരഗൌഡം

ആട്ടക്കഥ: കിർമ്മീരവധം

ശർവോപി വാ ശതമഖോപി ചതുർമുഖോ വാ
നിർവാപണേ ൻ ഖലു യസ്യ പരം സമർഥാഃ
നിന്യേ യുധിഷ്ഠിര മുഖാംബുജമുക്തസൂക്തി-
വാരാ ശമം മുരഭിദുജ്ജ്വല കോപവഹ്നിഃ

അർത്ഥം

ശിവനോ, ഇന്ദ്രനോ, ബ്രഹ്മാവിനോ കെടുത്താനാവാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കോപാഗ്നി ധർമ്മപുത്രരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ശാന്തമായി.