ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. നിഷ്ഠുരതരശരവൃഷ്ടികൾകൊണ്ടു

നിഷ്ഠുരതരശരവൃഷ്ടികൾകൊണ്ടു

രാഗംപന്തുവരാടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾഭീമൻ

നിഷ്ഠുരതരശരവൃഷ്ടികൾകൊണ്ടു വൃഥാ
പുഷ്ടനാകിയനിന്നെ
നഷ്ടമാക്കുവനിഹ പെട്ടെന്നതി ദുഷ്ട

അർത്ഥം: പൊണ്ണത്തടിയനായ നിന്നെ എന്റെ ക്രൂരമാകുന്ന അമ്പുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലും.