ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. ഇത്ഥം ക്ഷപാടകലഹാഗമം

ഇത്ഥം ക്ഷപാടകലഹാഗമം

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

ഇത്ഥം ക്ഷപാടകലഹാഗമമാകലയ്യ
വക്ഷസ്തടോദ്‌ധൃതവിശംകടകം‌കടാസ്തേ
യുദ്ധായ ശസ്ത്രചതുരാസ്തു യുധിഷ്ഠിരാദ്യാ-
സ്തസ്ഥുഃ സ്വഹസ്തധൃതചാപകൃപാണബാണാഃ

 ശാർദ്ദൂലസുഹൃന്നിധന-
ശ്രവണാൽ കോപീ തദാശു കിർമ്മീരഃ
അലമകരോദാസ്ഥാനം
കലശോദധിതുല്യസൈന്യമുജ്ജ്വലയൻ