ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. അല്പതരാരേ ദരിപ്പിത

അല്പതരാരേ ദരിപ്പിത

രാഗംസുരുട്ടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾസിംഹിക

അല്പതരാരേ ദരിപ്പിത രേരേ
മൽപുരതോ ഹി ജളപ്രഭുവാം നീ
നിൽപ്പതിനായ്മതിയാമോ

അർത്ഥം

എടാ എടാ നിസ്സാരനായ എതിരാളീ, അഹങ്കാരീ ജളപ്രഭുവേ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോ. എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ നീ മതിയാവില്ല.
മൽപ്പുരതോ=എന്റെ മുന്നിൽ.