കഥകളി മേള ശില്പശാല

ശില്പശാല

പ്രേക്ഷക – 2022

നാട്യത്രിതയി – 2021

ധനു അവിട്ടം – 2020

ധനു അവിട്ടം – 2022

കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി അനുസ്മരണം – 2021

ദക്ഷയാഗം – 2021

കോട്ടയ്ക്കൽ ശിവരാമൻ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയാഘോഷം