വേകട (ബേകട)

ആട്ടക്കഥ രാഗം
ഘോരതാഡനങ്ങൾകൊണ്ടു കല്യാണസൌഗന്ധികം വേകട (ബേകട)
ബാലനായ ഹിഡുംബനും കല്യാണസൌഗന്ധികം വേകട (ബേകട)
അല്പവീര്യനെന്നപോലെ കല്യാണസൌഗന്ധികം വേകട (ബേകട)
വീരവാദങ്ങളെക്കൊണ്ടു വൃഥാ കല്യാണസൌഗന്ധികം വേകട (ബേകട)
വൃത്രവൈരിയതെന്നാലും കല്യാണസൌഗന്ധികം വേകട (ബേകട)
ഭൂസുരന്മാരുടെ കാമം കല്യാണസൌഗന്ധികം വേകട (ബേകട)
നില്ലെടാ ദാനവാധമാ കല്യാണസൌഗന്ധികം വേകട (ബേകട)
സാഹസമെന്നു നീ ചൊന്നു സഹാസമോ? അര്‍ജ്ജുനവിഷാദവൃത്തം വേകട (ബേകട)
കൂര്‍ത്ത നഖം കൊണ്ടു ബകവധം വേകട (ബേകട)
മുള്‍ത്തടിയോടിടയുന്ന ബകവധം വേകട (ബേകട)
നീലമേഘ നിറമാണ്ട ബകവധം വേകട (ബേകട)
പോക പോക വിരഞ്ഞു ബകവധം വേകട (ബേകട)
ദ്വിജവര മൌലേ ബകവധം വേകട (ബേകട)
നില്‍ക്ക നില്‍ക്ക ബകവധം വേകട (ബേകട)
കുണ്ഠതയോടെ ഇനി ബകവധം വേകട (ബേകട)
മര്‍ത്ത്യകീടങ്ങളാം നിങ്ങള്‍ ബകവധം വേകട (ബേകട)
നിർജ്ജനമെന്നതേയുള്ളൂ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം വേകട (ബേകട)
വീരസേനസൂനോ, വൈരിവിപിനദാവകൃശാനോ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം വേകട (ബേകട)
പാർത്തു കണ്ടു ഞാൻ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം വേകട (ബേകട)
ഓർത്തു നീ ചൊന്നതെത്രയുമതിവിസ്മയം നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം വേകട (ബേകട)
മന്ദം മന്ദമാക്ക ബാഹുക നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം വേകട (ബേകട)
അന്തിയാം മുമ്പെ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം വേകട (ബേകട)
ചൊല്ലുവന്‍ സമ്പാതേ തോരണയുദ്ധം വേകട (ബേകട)
ലങ്കയില്‍ വന്നേവം ചിത്തേ തോരണയുദ്ധം വേകട (ബേകട)
പങ്‌ക്തികണ്‌ഠ കേളെടാ നീ തോരണയുദ്ധം വേകട (ബേകട)
താടകേ കേളെടി മൂഢേ സീതാസ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
കണ്ടുകൊള്‍ക മറഞ്ഞുനിന്നിപ്പോള്‍ സീതാസ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
രാഘവ ഇവളെക്കൊല്‍വാന്‍ സീതാസ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
അസ്‌ത്രവര്‍ഷം നീ ചെയ്‌വതു സീതാസ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
സദ്ഗുണശീല ഹേ ദ്വിജേന്ദ്ര സന്താനഗോപാലം വേകട (ബേകട)
സാദരം നീ കീചകവധം വേകട (ബേകട)
അറിയാതെ മമ ദക്ഷയാഗം വേകട (ബേകട)
രാജന്‍ ധര്‍മ്മജ വാക്യം ശൃണു മേ ദുര്യോധനവധം വേകട (ബേകട)
ആശുഗങ്ങൾകൊണ്ടു നിന്നെ സുഭദ്രാഹരണം വേകട (ബേകട)
കൂട്ടമോടെ നിന്നെയിപ്പോൾ സുഭദ്രാഹരണം വേകട (ബേകട)
പോരും പോരും ദുർവാക്യങ്ങൾ സുഭദ്രാഹരണം വേകട (ബേകട)
മാനിനീ നീചൊന്നൊരുമൊഴിയിതു ദേവയാനി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
സരസിജശരരൂപ ദേവയാനി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
ചണ്ഡബാഹുപരാക്രമനായിടും രുഗ്മിണി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
പോരുമോരോ വീരവാദം രുഗ്മിണി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
ആരെടാ കന്യകചോരനാരെടാ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
ആരെടാ ഭൂമിപാധമനാരെടാ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
ജീവിതത്തിലഭിലാഷം ദേവകീനന്ദന രുഗ്മിണി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
കഷ്ടമഹോ നിരൂപിക്കിൽ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം വേകട (ബേകട)
കുസൃതികള്‍ക്ക് മൂലമുടനേ ലവണാസുരവധം വേകട (ബേകട)
രാഘവ ഗിരം ശൃണു രാഘവ ലവണാസുരവധം വേകട (ബേകട)
ബാല രേ സമരമിതു തവ ലവണാസുരവധം വേകട (ബേകട)
പോരും പോരുമിതു വീരവാദം ലവണാസുരവധം വേകട (ബേകട)
ദുർമ്മതെ നില്ലുനില്ലെടാ ദുർമ്മതെ ബാണയുദ്ധം വേകട (ബേകട)
മുഗ്ദ്ധഗാത്രീഗുണഗണ ബാണയുദ്ധം വേകട (ബേകട)

Pages