പന്തുവരാടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
നീലവലാഹകത്തെ നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
സംഗരത്തിനായ് നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
വല്ലതെന്നാലും നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
ദാനവാടവി നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
പോരുംപറഞ്ഞതു നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
മൂഢാ നീമതിയാകുമോ നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
വീരനെങ്കിലമർചെയ്‌വതിനിടയിൽ നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
ദൈത്യേന്ദ്രപോരിന്നായേഹി നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
കാലകാലന്റെ കൃപ നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
കണ്ടുകൊൾകമമ നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
സർപ്പംഗരുഡനൊടെ നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
മായകൊണ്ടു നിവാതകവച കാലകേയവധം പന്തുവരാടി
ബാലത കൊണ്ടു ഞാൻ കല്യാണസൌഗന്ധികം പന്തുവരാടി
മൃത്യുകാലത്തു ചൊല്ലുന്ന കല്യാണസൌഗന്ധികം പന്തുവരാടി
ചോരനെപ്പോലെ മിണ്ടാതെ കല്യാണസൌഗന്ധികം പന്തുവരാടി
ഭീമനെന്നറിഞ്ഞീടുക മാം കല്യാണസൌഗന്ധികം പന്തുവരാടി
കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ കല്യാണസൌഗന്ധികം പന്തുവരാടി
ആശരന്മാരാം കാടു കല്യാണസൌഗന്ധികം പന്തുവരാടി
നാടുവിട്ടിഹ നാണവുംകൂടാതെ കല്യാണസൌഗന്ധികം പന്തുവരാടി
വാടാ നീച നീ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
മത്തകാശിനിമാരോടിത്തൊഴിൽ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
നിഷ്ഠുരതരശരവൃഷ്ടികൾക്കൊണ്ടു കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
ആരിഹ വന്നതെടാ വിപിനേ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
നിസ്ത്രപനരാധമ വിസ്തൃതമായ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
വത്സേ കിന്തു വൃഥാ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
സത്യശൗചാദിയായ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
മാന്യസല്‍ഗുണനിധേ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
കടലോടടൽ പൊരുതീടിന പടയോടഹമിവിടെ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
നിഷ്കരുണനാമെന്റെ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
വിഷ്വദ്രീചീർവിക്ഷിപൻ കീർത്തിരാജീ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
ശസ്ത്രജാലം തടുക്കെടാ രാക്ഷസാ കിർമ്മീരവധം പന്തുവരാടി
സ്വാന്തമതില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന ബകവധം പന്തുവരാടി
അന്യേഷു വൃക്ഷലതികാദിഷു നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ആരവമെന്തിത,റിയുന്നതോ? നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ദേവനം വിനോദനായ ദേവനിർമ്മിതം നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ഉണ്ടാകേണ്ടാ, ഇതിനീഷലുണ്ടാകേണ്ടാ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ഞാനെന്നുമെനിക്കുള്ളതെന്നും നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
അവളേതൊരു കാമിനി നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
നീയും നിന്നുടെ തരുണിയും നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ഈവണ്ണമവർ വാണു നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പന്തുവരാടി
സ്വാഗതം ദയാപയോനിധേ നളചരിതം നാലാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ആരെടോ നീ നിന്റെ നളചരിതം നാലാം ദിവസം പന്തുവരാടി
ക്ഷോണിപാല, ഞാനൊരോന്നേ നളചരിതം നാലാം ദിവസം പന്തുവരാടി
സ്വസ്തി ഭവതു തവ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
ആശരനാരിയതാകിയ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
അല്‌പതര രേ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
പുരമിതു കാണ്മാന്‍ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
പേര്‍ത്തുമിവണ്ണമുരയ്‌ക്കും തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
രാക്ഷസവനിതേ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ തോരണയുദ്ധം പന്തുവരാടി

Pages