ഘണ്ടാരം

ആട്ടക്കഥ രാഗം
പണ്ടൊരുവാനരം നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
കണ്ടുകൊള്‍കെങ്കിലോ നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
ആരെന്നുനീ നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
ഇത്തരമോരോതരം നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
ശക്രാത്മജന്‍ ഞാനറിക നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
അംബുധിതുല്യ നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
ജംഭാരിമുമ്പാം നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
രാവണന്‍ തന്നെ നിവാതകവച കാലകേയവധം ഘണ്ടാരം
വഞ്ചതി ചെയ്ത ജയദ്രഥന്‍ അര്‍ജ്ജുനവിഷാദവൃത്തം ഘണ്ടാരം
ഹാ ഹാ രാക്ഷസവീരാ വിലോകയ കിർമ്മീരവധം ഘണ്ടാരം
ക്ഷ്വേളാ ഘോഷാതി ഭീതി പ്രചലദനിമിഷാ കിർമ്മീരവധം ഘണ്ടാരം
നക്തഞ്ചരാധമ ബകവധം ഘണ്ടാരം
ഭക്തമൊടുങ്ങുവോളം നീ ബകവധം ഘണ്ടാരം
നിത്യവുമിങ്ങു വരുമ്പോലെ ബകവധം ഘണ്ടാരം
രാക്ഷസിക്കു കുലദൂഷണം ബകവധം ഘണ്ടാരം
നന്ദനന്മാരേ ബകവധം ഘണ്ടാരം
പക്ഷീന്ദ്രനോടേറ്റ ബകവധം ഘണ്ടാരം
കഷ്ടമിവനുടെ ദുഷ്ടത ബകവധം ഘണ്ടാരം
ശിവശിവ എന്തുചെയ്‌വൂ ഞാൻ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം ഘണ്ടാരം
ഊണിന്നാസ്ഥകുറഞ്ഞു നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ഘണ്ടാരം
എന്തുപോൽ ഞാനിന്നു ചെയ്‌വേൻ? നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ഘണ്ടാരം
ജീവിതാശയമില്ലായാഞ്ഞിഹ തോരണയുദ്ധം ഘണ്ടാരം
നിസ്‌തുലഹസ്‌ത ബലവാനാം തോരണയുദ്ധം ഘണ്ടാരം
ദുഷ്‌ടനാകിയ നീ വഴിക്കു തോരണയുദ്ധം ഘണ്ടാരം
കഷ്‌ടമെന്നൊടു നീയുരപ്പതു തോരണയുദ്ധം ഘണ്ടാരം
തനയ ബാല രാമചന്ദ്ര സീതാസ്വയംവരം ഘണ്ടാരം
ഹാ ഹാ കരോമി സന്താനഗോപാലം ഘണ്ടാരം
മേഘനാദ മമ നന്ദന ബാലിവിജയം ഘണ്ടാരം
ഹാ ഹാ മഹാരാജ കേൾക്ക കീചകവധം ഘണ്ടാരം
അന്തകാന്തകവൈഭവം ദക്ഷയാഗം ഘണ്ടാരം
ദക്ഷഭുജബലമക്ഷതം ദക്ഷയാഗം ഘണ്ടാരം
രുദ്രവല്ലഭ സതിയയച്ചൊരു ദക്ഷയാഗം ഘണ്ടാരം
എന്നാൽ വിരാടന്റെ ഉത്തരാസ്വയംവരം ഘണ്ടാരം
കിന്തു ചിത്രമിഹ ഉത്തരാസ്വയംവരം ഘണ്ടാരം
മേദിനീ പാല വീരന്മാരേ ഉത്തരാസ്വയംവരം ഘണ്ടാരം
ശൃണു വല്ലഭ കിരാതം ഘണ്ടാരം
വീരവാദങ്ങളീവണ്ണം വൃകോദര ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
പാരം‌പഴിച്ചുപറയുന്നവാക്കിനു ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
സോദരന്മാരെയിതു സാദരം കണ്ടിതോ ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
അന്നു കൊല്ലാതെയയച്ചതുകൊണ്ടല്ലൊ ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
ഹാ ഹാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
അന്ധമതേ തിഷ്ഠ കിന്ധാവതീ ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
പാര്‍ത്ഥിവവീരരേ! പാര്‍ത്ഥന്മാര്‍ ചൂതില്‍ ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
നില്ലെടാ നില്ലെടാ നീയല്ലൊപണ്ടെന്റെ ദുര്യോധനവധം ഘണ്ടാരം
ഹാഹാ! മഹാവീര സുഭദ്രാഹരണം ഘണ്ടാരം
അയ്യോ ഗദാഗ്രജനും സുഭദ്രാഹരണം ഘണ്ടാരം
ഉത്തമനാകും ഭവാനെന്തു ബന്ധം സുഭദ്രാഹരണം ഘണ്ടാരം
മാലി സുമാലി മൽസോദരന്മാരേ രാവണോത്ഭവം ഘണ്ടാരം
ഗംഭീര വിക്രമ രാവണോത്ഭവം ഘണ്ടാരം
സഹജ കുംഭകർണ്ണ സഹജ ഹേ വിഭീഷണ രാവണോത്ഭവം ഘണ്ടാരം

Pages