കല്യാണി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
ആരുടെ തപോവനമിതാകാശത്തോളമുയര്‍ന്ന കല്യാണസൌഗന്ധികം കല്യാണി
ഇന്ദുമൌലിയോടസ്ത്രം കല്യാണസൌഗന്ധികം കല്യാണി
പാദപങ്കജം തവ സുതനിതാ വണങ്ങുന്നു അര്‍ജ്ജുനവിഷാദവൃത്തം കല്യാണി
സാദരമയി തവ ബകവധം കല്യാണി
വല്ലതെന്നാലും താതവാചാ വാണീടും ബകവധം കല്യാണി
ആരുനീയെവിടെനിന്നു ബകവധം കല്യാണി
ദുര്‍മ്മദന്‍ ദുര്യോധനനേവം ബകവധം കല്യാണി
സ്വസ്തി ഭവതു ബകവധം കല്യാണി
കുണ്ഡിനനായക നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം കല്യാണി
അംഗനമാർമൗലേ, ബാലേ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം കല്യാണി
മാനേലുംകണ്ണികൾമണി നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം കല്യാണി
ആരയ്യാ! ഈ ബാഹുകൻ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം കല്യാണി
എന്നെച്ചതിച്ച നീ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം കല്യാണി
ghOravipina നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം കല്യാണി
ഘോരവിപിനമെന്നാലെഴുപാരിതാകിൽ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം കല്യാണി
വരിക ബാഹുക നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം കല്യാണി
ഉർവ്വീസുരചാപലം പെരുതേ നളചരിതം നാലാം ദിവസം കല്യാണി
മാമുനിമാര്‍ മുടിമണ്‌ഡന ജയ സീതാസ്വയംവരം കല്യാണി
സചിവ വര കീചകവധം കല്യാണി
നൃപതിവര കീചകവധം കല്യാണി
രംഗം രണ്ട്, വിരാട സന്നിധി കീചകവധം കല്യാണി
സ്വാഗതം തേ യതിവര കീചകവധം കല്യാണി
കണ്ണിണക്കാനന്ദം ദക്ഷയാഗം കല്യാണി
കുവലയവിലോചനേ ദക്ഷയാഗം കല്യാണി
സാരവേദിയായ നിന്റെ ഉത്തരാസ്വയംവരം കല്യാണി
താരിൽത്തേൻ മൊഴിമാർ ഉത്തരാസ്വയംവരം കല്യാണി
കലുഷകരം സുഖനാശനമെന്നും ദുര്യോധനവധം കല്യാണി
ഉളളില്‍ നിനക്കു മോഹം ബാലിവധം കല്യാണി
സൗമിത്രേ സോദര മാരുതി ബാലിവധം കല്യാണി
ഹേ പവനാത്മജ ധീരവര ബാലിവധം കല്യാണി
ദാരസംഗ്രഹമിന്നു ഞാൻ നരകാസുരവധം കല്യാണി
പ്രാണനാഥൻ നീയെന്നല്ലോ നരകാസുരവധം കല്യാണി
ആരയി ബാലികേ നരകാസുരവധം കല്യാണി
മാനുഷനാരിയുമല്ല ദാനവിയുമല്ലഹോ നരകാസുരവധം കല്യാണി
കല്യാണീകുലമൌലേ ദേവയാനി സ്വയംവരം കല്യാണി
മംഗലം ഭവതു തവ മാന്യഗുണരാശേ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം കല്യാണി
പുണ്യജനാധിപതേ കുശലം രാവണവിജയം കല്യാണി
മാമുനിമാരെ നിങ്ങള്‍ മാനസം ലവണാസുരവധം കല്യാണി
അനുജവരരേ നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്ക ലവണാസുരവധം കല്യാണി
നീലജലരുഹദളലോചനയുഗള ലവണാസുരവധം കല്യാണി
കല്യാണമസ്തു തേ ചൊല്ലാർന്ന നിഴൽക്കുത്ത് കല്യാണി
ദേവർഷിപുംഗവ! കേൾക്ക മേ രജസൂയം (തെക്കൻ) കല്യാണി
ചെനത്ത രിപു കനത്ത ബലമൊടു രജസൂയം (തെക്കൻ) കല്യാണി
ശ്രുത്വാ സഖായം നിഹതം രജസൂയം (തെക്കൻ) കല്യാണി
തിഷ്ഠ! ഹലായുധ! മുഷ്ടിയുദ്ധമിഹ രജസൂയം (തെക്കൻ) കല്യാണി
ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം രജസൂയം (തെക്കൻ) കല്യാണി
തിഷ്ഠത കിങ്കരരേ യുധി രജസൂയം (തെക്കൻ) കല്യാണി
നിലിമ്പപരിപുകുലം പലതുമുണ്ടതു രജസൂയം (തെക്കൻ) കല്യാണി
വാനരകുഞ്ജര വാതകുമാരക ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം കല്യാണി
ഭാസ്വദ്ഭസ്മപരാഗപാണ്ഡുരതനും അംബരീഷചരിതം കല്യാണി

Pages