ചെഞ്ചുരുട്ടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
കാരുണ്യാകരം ദക്ഷയാഗം ചെഞ്ചുരുട്ടി
അഞ്ചുദേശമതങ്ങു നല്‍കുവതിന്നു ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ചിത്രമത്ര വിചിത്രവീര്യജനല്ല ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
കിഞ്ചനാപി വിചാരവും നഹി ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ജ്ഞാതിവത്സല ഭൂരിഭൂതിത ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
പാശമമ്പൊടു കൊണ്ടുവാ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ഭൂരിവിക്രമവാരിധേ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ജ്ഞാതിയല്ല നമുക്കഹോ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
അന്ധനന്ദന നന്നു നമ്മുടെ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
സൂചികുത്തുവതിന്നുമിന്നിവകാശമിദ്ധരണീതലേ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ചഞ്ചലത്വമതിന്നു സാമ്പ്രതമെങ്കിലെന്റെ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ഭീമജിഷ്ണുയമൈരമൈവ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ചഞ്ചലത്വമതില്ല മാമക ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
പാണ്ഡുനന്ദനരല്ല വൈരികള്‍ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി