കേകയനൃപകന്യാജനനീധന്യാ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കേകയനൃപകന്യാജനനീധന്യാ
ശോകമെന്നിയെദത്തവരയുഗ്മത്താല്‍
വിപിനേപോകണന്നെുമേകിയെന്നെ
താപസീതയൊടുംതമ്പിയൊടും
വിപിനേ ഞാന്‍ വസിക്കുന്നു അതിനാലിന്നു
ഭൂപന്‍പോയിതുസ്വര്‍ല്ലോകത്തിലല്ലല്ലൊ