രഘുപതേമഹീപതേദാശരഥേ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രഘുപതേമഹീപതേദാശരഥേ വദനവിജിതചന്ദ്രരാമചന്ദ്ര
മൃദുതലബാലാംജാനകിയും അനുജന്‍ബാലനുമിന്നീതാനുമിന്നു
വനമതില്‍വന്നുഹന്തമൂലമെന്തു