പാർത്ഥപ്രവേധവിധിയിത്ഥം നടത്തി

ആട്ടക്കഥ: 
പാർത്ഥപ്രവേധവിധിയിത്ഥം നടത്തിനൃപ-
ധൂർത്തന്റെ മുന്നിലവനെത്തി
നിഖിലവുമുണർത്തി, വിധുരത കെടുത്തി
അണ്ഡജനുമതുപൊഴുതു- ബന്ധുവിനി നീയിവനു-
സന്തതവുമിതി ബഹു പുകഴ്ത്തീ.
സമ്മോദമോടുപല സമ്മാനമേകി പുന-
രമ്മാന്ദ്രികേന്ദ്രനവ വാങ്ങി
കഴലിണ വഴങ്ങി, പടുവിട വഴങ്ങി
വഴിയിലിടകൂടിയുടൻ- ഉഴറി നടകൊള്ളുമള-
വഴലൊടിതി ചിന്തകൾ തുടങ്ങീ.
അമ്പോ! കടുംക്രിയയൊരെൻപറ്റു ചെയ്തിവിടെ
വമ്പാപി ഞാനിതതി കഷ്ടം!
ജനി ബത നികൃഷ്ടം, സുകൃതമപി നഷ്ടം
പറവതിനിയെന്തു മമ- തരുണിയൊടിതവളറികിൽ-
അരിശമൊടു ചെയ്തിടുമനിഷ്ടം.
ഈവണ്ണമോർത്തു പലതാവിശ്വകണ്ടകനു-
മാവാസമാർന്നിതതറിഞ്ഞു
സഹചരി തെളിഞ്ഞു, സുതനൊടുമണഞ്ഞു
വദനരുചി മങ്ങി നിജ- പതിയെയവളഥ കണ്ടു-
കദനമൊടുമിങ്ങനെ പറഞ്ഞു