രംഗം 14 മാന്ത്രികന്റെ മന്ത്രവിദ്യ അഥവാ നിഴൽക്കുത്ത്